Skilanefnd / bráðabirgðastjórn

Þann 21. mars sl. vék Fjármálaeftirlitið stjórn SPRON frá og skipaði skilanefnd yfir bankann. Um leið fól Fjármálaeftirlitið Nýja Kaupþing Banka hf. að annast innlánsskuldbindingar bankans skv. nánari lýsingu, sjá hér. Með lögum nr. 44/2009 um breytingar á lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki var skilanefnd breytt í bráðabirgðastjórn, sem hefur sömu hlutverkum að gegna og skilanefnd.

Slitastjórn

Í júní sl. rann skeið bráðabirgðastjórnar á enda, í samræmi við 100. gr. a. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Þann 23. júní sl. féllst Héraðsdómur Reykjavíkur á beiðni bráðabirgðastjórnar SPRON um skipun slitastjórnar. Hlutverk slitastjórnar er að gæta hagsmuna kröfuhafa SPRON með því að gæta að eignum félagsins og hámarka verðmæti þeirra, og annast m.a. innköllun til kröfuhafa í samræmi við 2. mgr. 102. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

Samningar um uppgjör á milli Dróma, Eignasafns Seðlabanka Íslands og Arion banka 2.1.2014

Drómi gerir upp við Arion banka sem eignast einstaklingslán Dróma og Hildu Samningar hafa náðst á milli Eignasafns Seðlabanka Íslands ehf. (ESÍ), Hildu ehf. sem er dótturfélag ESÍ, Dróma hf. (eignasafn SPRON og Frjálsa) og Arion banka hf. um yfirtöku ESÍ/Hildu á ákveðnum eignum og skuldum Dróma og uppgjöri á kröfu Arion banka á Dróma. Skuld Dróma við Arion banka, sem í upphafi var tæpir 100 milljarðar króna, er komin til vegna ákvörðunar FME, frá 21. mars 2009, um að færa innlánsskuldbindingar SPRON yfir til Arion banka. Eignir SPRON, þ.m.t. útlán, voru settar í sérstakt félag, Dróma, og veðsettar Arion banka til tryggingar innlánsskuldinni. Skuldin greiðist að fullu upp með þeim eignum, m.a. einstaklingslánum Dróma og Hildu. Hilda mun eignast fyrirtækjalán og fullnustueignir Dróma. Samningarnir fela það í sér að ekki reynir á ábyrgð ríkissjóðs. Ennfremur flýta samningarnir fyrir lokum á slitameðferð SPRON. Afhending eigna samkvæmt samningunum mun eiga sér stað á næstu vikum. Af þessu tilefni segir Már Guðmundsson seðlabankastjóri að þessir samningar séu enn einn áfanginn í uppbyggingu fjármálakerfisins í framhaldi af bankakreppunni. „Samningarnir fela í sér að skuldir einstaklinga við Dróma munu færast til starfandi viðskiptabanka. Jafnframt eru samningarnir liður í endurheimtum krafna Seðlabanka Íslands á fallnar fjármálastofnanir, krafna sem eru vistaðar í ESÍ. Að baki samningunum liggur mikil vinna starfsliðs, stjórnar og ráðgjafa ESÍ sem þeim og viðsemjendum er hér með þakkað fyrir,“ segir seðlabankastjóri. Höskuldur H. Ólafsson, bankastjóri Arion banka segir af þessu tilefni: „Það er ánægjuefni að samkomulag er í höfn. Við notum næstu daga og vikur til að fara yfir næstu skref í málinu. Þá erum við bæði að horfa til þátta sem tengjast starfsemi Dróma og þeim lánasöfnum sem bankinn hefur nú eignast. Það er þannig að gæði þessara lánasafna eru nokkuð misjöfn, að stórum hluta til eru þetta mjög góð lán en ljóst er að ákveðnir hlutar lánasafnanna þarfnast talsverðrar vinnu. Við munum leggja okkur fram um að byggja upp og efla viðskiptasambandið við þennan hóp á nýjum og betri grunni.“ Hlynur Jónsson, formaður slitastjórnar SPRON, segir af þessu tilefni: „Það er slitastjórn SPRON fagnaðarefni að nú liggi fyrir jákvæð niðurstaða sem er stór áfangi í slitaferli SPRON og mun gera okkur kleift að ljúka slitunum fyrr en upphaflega var áætlað. Í niðurstöðunni felst að kröfuhafar fá greitt upp í almennar kröfur, fullnaðaruppgjör við Arion banka og ríkissjóður verður skaðlaus. Við þökkum starfsmönnum okkar fyrir sitt framlag til að ná þessum mikilvæga áfanga. Jafnframt færum við viðsemjendum okkar þakkir fyrir faglegt samningaferli þar sem einhugur ríkti um að leiða málið til farsælla lykta fyrir alla samningsaðila.“

Athugasemd vegna fréttar af endurútreikningi 26.6.2013

Með lögum nr. 151/2010 breytti Alþingi vaxtalögum nr. 38/2001 á þann veg að lánveitendum var gert skylt að endurútreikna með ákveðnum hætti öll íbúðalán sem bundin voru erlendum gjaldmiðlum. Var enginn greinarmunur gerður á því hvort um væri að ræða svokölluð gengistryggð lán eða lögleg lán í erlendri mynt. Drómi framfylgdi þessum lögum og endurútreiknaði á grundvelli þeirra, en með fyrirvara um að lánin kynnu að vera lögleg lán í erlendri mynt enda taldi Drómi lögin brytu í bága við stjórnarskrá hvað varðaði skyldu til endurútreiknings á löglegum erlendum lánum. Hæstiréttur hefur kveðið upp dóma þar sem skorið er úr um lögmæti tiltekinna lánsforma og í maí sl. var endanlega skorið úr um að tiltekin lánaform SPRON teldust vera lögleg lán í erlendri mynt. Drómi fór fram á að ríkið myndi bæta félaginu það tjón sem af hinni ólögmætu lagasetningu hlaust. Því hafnaði ríkið og verður félagið því að krefja lántakandann um mismuninn enda um að ræða löglegt lán í erlendri mynt. Þess má geta að Drómi hefur boðið lántakendum með lán í erlendri mynt 15% lækkun á höfuðstól við uppgreiðslu lánsins eða við breytingu lánsins yfir í lán í íslenskum krónum. Tekið skal fram að framangreint á aðeins við um tiltekin lánsform SPRON en lánsform Frjálsa hf. eru öll með þeim hætti að lánin tekjast gengistryggð og sæta því endurútreikningi.

Endurreikningur lána 26.6.2013

Þann 30. maí sl. felldi Hæstiréttur dóm í máli Plastiðjunnar ehf. gegn Landsbankanum hf. (mál nr. 50/2013) þar sem tekist var á um nokkur atriði sem varða endurreikning lána sem áður voru bundin gengistryggingu með ólögmætum hætti. Í málinu krafðist Plastiðjan ehf. dóms um að Landsbankanum væri óheimilt að krefja Plastiðjuna ehf. um frekari greiðslur en þegar höfðu verið inntar af hendi vegna láns félagsins á tilteknu tímabili. Einnig krafðist Plastiðjan ehf. endurgreiðslu á meintum ofgreiðslum félagsins af láninu á tilteknum gjalddögum á sama tímabili.Drómi hf. vinnur nú að því að greina forsendur dómsins og áhrif hans á endurreikninga félagsins. Nánar á vef Dróma www.dromi.is.

Skrifstofa Dróma hf. (Slitastjórn SPRON og Frjálsa) er að Lágmúla 6, Reykjavík. Skrifstofan er opin frá 10:00 til 12:00. Aðalsímanúmer 540-5000 er opið á sama tíma.

Öll þjónusta vegna innlána og útlána er hjá útibúum Arion banka.


.